Az Év Irodája Kft.

Real Estate Awards Díjátadó Gála

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg az Az Év Irodája Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szervező”) által Magyarországon szervezett és megrendezésre kerülő Real Estate Awards Díjátadó Gála (a továbbiakban: „Rendezvény”) résztvevőire vonatkozó általános feltételeket. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, arra a magyar jog az irányadó. 

 

 • A Szervező adatai

 

 

cégnév: Az Év Irodája Kft.

székhely: 1024 Budapest, Fény utca 16.

cégjegyzékszám: 01-09-338356

e-mail: rendezveny@ingatlan.com

 

 

 • A rendezvény adatai

 

 

A Rendezvény elnevezése: Real Estate Awards Díjátadó Gála

A Rendezvény helyszíne: Pesti Vigadó, 1051, Budapest, Vigadó tér 2.

A Rendezvény időpontja:  2022.02.17.

A Rendezvény részletes programlistája az alábbi linken érhető el: https://realestateawards.hu/

Weboldal: https://realestateawards.hu/

 

Jegyárak: 

 

 • Egyéni jegy - 120.000,- Ft + ÁFA /fő
 • Asztal jegy - 1.200.000,-  Ft + ÁFA /asztal

Az asztal jegy 10 fő részvételére jogosít.

*A jegyek étel-ital fogyasztást tartalmaznak, amely a számlán külön tételként kerül feltüntetésre.

 

 

 • Fogalommeghatározások: 

 

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Rendezvény: a 2. pontban meghatározott rendezvény.

Résztvevők: azon természetes személyek, akik saját nevükben vagy az őket delegáló jogi személyek nevében részt vesznek a Rendezvényen.

Szerződés: A Szervező és a Résztvevő között, elektronikus úton kötött szerződés, mely a Rendezvényen való részvétellel és/vagy a jegyvásárlást követően jön létre.  

Szerződéses Partner: A Rendezvénnyel kapcsolatban a Szervezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző természetes személy, vállalkozás vagy más jogi személy.

Szervező: Az 1. pontban meghatározott társaság.

Weboldal: A 2. pontban meghatározott weboldal. 

 

 • Az ÁSZF hatálya

 

 

 1. Jelen ÁSZF a Szervezőre és a Résztvevőkre terjed ki. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szervezőt és a Résztvevőket a Rendezvénnyel kapcsolatban. Szervező – a Résztvevők előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szervező a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Weboldalon közzéteszi. Résztvevők a Rendezvényen való részvétellel a jelen ÁSZF-et magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

 

 •  Jegyvásárlás

 

 

 1. A Rendezvényen történő részvétel díjköteles. Egyéni jegy és 10 fős asztal jegy vásárlására van lehetőség, melyet a Weboldalon történő regisztráció során választ ki a Résztvevő. Jegyet kizárólag a Weboldalon történő regisztrációt követően, az ott található űrlap kitöltésével és átutalással vagy online fizetés útján bankkártyával lehet vásárolni. Személyes jegyvásárlásra nincs lehetőség. A regisztrációval/jegyvásárlással a Szervező és a Résztvevők között elektronikus úton Szerződés jön létre, mely Szerződés létrejöttéről a sikeres regisztrációt követően a Szervező visszaigazoló e-mailt küld a Résztvevő által megadott e-mail címre. 
 2. A jegyvásárláshoz szükséges online fizetési felületet Szervező egyik Szerződéses Partnere üzemelteti. A felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Szervező kizárja.
 3. A számlát Szervező elektronikusan, a jegyvásárló email címére küldi.  
 4. A Résztvevő felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.
 5. Résztvevő kijelenti, hogy a jegyvásárlás során a valóságnak megfelelő adatokat ad meg. Szervező a Résztvevő által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Szervező kizárja. 
 6. A sikeres jegyvásárlást követő lemondás vagy a Rendezvényen való részvétel hiánya esetén a jegy árát Szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni. Nem érinti ez a rendelkezés a Fogyasztókat megillető, vonatkozó jogszabályokban előírt jogok gyakorlását, így különösen, a Fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlását a vásárlást követő 14 napon belül. 
 7. Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. Szervező kizárja a jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését. 
 8. Amennyiben a Rendezvény a Szervező érdekkörében felmerült okból marad el, a jegy árát a Szervező visszautalja a Résztvevő részére, a Rendezvény tervezett időpontját követő 15 munkanapon belül. Amennyiben a Rendezvényt a Szervező egy másik időpontban tartja meg, úgy a Résztvevő eldöntheti, hogy részt vesz-e a másik időpontban megrendezésre kerülő Rendezvényen vagy kéri a megvásárolt jegy árának visszatérítését.
 9. Amennyiben a Rendezvény a Szervező érdekkörén kívül eső bármilyen okból (különösen, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, vírus, járvány, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) marad el, Szervező a Résztvevővel szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a jegy árának megtérítésére nem köteles.
 10. Szervező a Rendezvény jegyeinek érvényes árait a Weboldalon is közzéteszi. Szervező fenntartja az árváltoztatás jogát. Szervező az árváltoztatást a Weboldalon közzéteszi.
 11. A jegy tartalmazza az alábbiakat:

 

Egyéni jegy:

- Részvétel a díjátadón, programokon

- étel-ital fogyasztás a jegynek megfelelő időtartamban 

 

10 fős asztal jegy:

- Részvétel a díjátadón és a programokon 10 fő számára

- étel-ital fogyasztás a jegynek megfelelő időtartamban  

 • A Rendezvényen történő részvétel feltételei:

 

 

 1. A Rendezvény megvalósítására személyesen, a Pesti Vigadóban keresztül kerül sor.
 2. Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Ennek megfelelően a Résztvevő a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és nyilvánosságra hozatalához, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A Rendezvényen készített kép-és hangfelvételek az alábbi fórumokon kerülhet nyilvánosságra hozatalra: Weboldal, Social Media felületek. 
 3. Résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező előzetes engedélye szükséges a Rendezvény egészének, vagy részeinek a rögzítéséhez. 
 4. A Résztvevő köteles a többi Résztvevő és az előadók jogait (beleértve a személyiségi jogait) és érdekeit tiszteletben tartani. Ellenkező esetben a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvényről való kitiltásra.
 5. A Szervező célja, hogy zaklatásmentes élményt biztosítson minden, a Rendezvényre látogatónak, nemre, szexuális orientációra, fogyatékosságra, megjelenésre, testfelépítésre, rasszra, vallásra való tekintet nélkül. A Rendezvény látogatóinak zaklatása semmilyen formában nem megengedett. A szexuális töltetű megjegyzések és megnyilvánulások nem elfogadhatók a Rendezvény keretei között. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a szabályokat megszegő Résztvevőket ellentételezés nélkül kizárják a Rendezvényen történő további részvételből és a Rendezvényhez való online hozzáférésüket letiltsák. 

 

 

 • Szerzői jogok:

 

 

 1. A Rendezvény során keletkező szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogosultság minden esetben a Szervezőt illeti. 
 2. A Rendezvényről készített kép- és hangfelvételek tekintetében a Szervező térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, az a Szervező kizárólagos tulajdonát képezi.
 3. A Weboldalon megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szervező és a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendező és a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Résztvevők bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szervezőt és a Szerződéses partnereit illetik meg. 

 

 

 • A felelősség korlátozása:

 

 

 1. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Résztvevőt, mint Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegyárak az előzőekben írt kizárásokra tekintettel kerültek meghatározásra.
 2. A Résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervező, mind a Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.
 3. Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Résztvevőjének vagy harmadik személynek. 

 

 

 • Adatkezelés:

 

 

 1. Résztvevő a Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szervező a honlapon közzétett adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a Résztvevőket, mely az alábbi linken érhető el: https://realestateawards.hu/hu/tartalom/adatvedelem

 

 

 • Egyéb Rendelkezések:

 

 

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
 2. Kapcsolattartás: Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. Szervező részéről kijelölt kapcsolattartó: Jakabfi Adrienn (jakabfi.adrienn@azevirodaja.hu)
 3. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.
 4. Jelen ÁSZF hatályon kívül helyezi a bármely fél által kiadott dokumentumban vagy elismerő nyilatkozatban foglalt minden egyéb feltételt vagy szóbeli megállapodást. 
 5. Jelen ÁSZF 2021. október 29-én lép hatályba.